QUY TRÌNH KHẢO NGHIỆM - THEO NGHỊ ĐỊNH 84/2019/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2019

 

NGÀNH KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HÓA VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

 

 

CTPN/QT.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH

KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

Mã hiệu: QT. 01

Lần ban hành: 05

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2020

 

 

 

 

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI

 

Trang

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Họ và tên

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Thắng

Trần Quốc Tuấn

Chữ ký

 

 

 

 

           

1.  Mục đích:

            - Hệ thống hóa các bước thực hiện quy trình khảo nghiệm phân bón đối với các loại phân bón phải khảo nghiệm theo quy định, TCVN 12719:2019 khảo nghiệm phân bón cho cây hàng năm, TCVN 12720:2019 khảo nghiệm phân bón cho cây lâu năm.

- Mô tả rõ trách nhiệm của các nhân viên Khảo nghiệm phân bón và các bộ phận liên quan khi thực hiện quy trình.

2. Phm vi áp dng:

   Áp dụng đối với Phó giám đốc phụ trách khảo nghiệm - kiêm nhiệm trực tiếp khảo nghiệm, các nhân viên Khảo nghiệm phân bón chính thức, nhân viên tham gia khảo nghiệm, cá nhân có hợp đồng thuê khoán chuyên môn về khảo nghiệm với Trung tâm và các bộ phận liên quan khi được phân công thực hiện khảo nghiệm phân bón theo yêu cầu của khách hàng.

3. Tài liu vin dẫn:

          - Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc Hội

 • Nghị định số: 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về Quản lý phân bón.
 • Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi

   hạm hành chính trong lĩnh vực phân bón;

- Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 08 năm 2019 về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

 • TCVN 12719:2019 về khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm
 • TCVN 12720:2019 về khảo nghiệm phân bón cho cây trồng lâu năm
 • TCVN 9486:2018 về Phân bón – Phương pháp lấy mẫu
 • TCVN 12105:2018 về phân bón vi sinh vật

4. Thut ngữ/đnh nghĩa và t viết tt:

 • Bộ phận HCTH: Bộ phận Hành chính Tổng hợp
 • Khảo nghiệm phân bón: là quá trình thử nghiệm trên đồng ruộng có quy mô rộng và hẹp, từ đó theo dõi để đánh giá hiệu lực của phân bón đối với cây trồng trong một khoảng thời gian và điều kiện nhất định.

5. Quy định người phụ trách khảo nghiệm, người trực tiếp khảo nghiệm và người tham gia khảo nghiệm

5.1. Người phụ trách khảo nghiệm:

- Có trình độ đại học chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, sinh học và có Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm phân bón do Cục BVTV cấp (Nếu có) hoặc tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT

- Quản lý trực tiếp hệ thống quản lý chất lượng khảo nghiệm phân bón theo mục 6 của quy trình này. Quản lý trực tiếp các công việc liên quan đến khảo nghiệm phân bón theo TCVN 12719:2019 về khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm;  TCVN 12720:2019 về khảo nghiệm phân bón cho cây trồng lâu năm; TCVN 9486:2018 về Phân bón – Phương pháp lấy mẫu; TCVN 12105:2018 về phân bón vi sinh vật cũng như kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng khảo nghiệm phân bón

- Tham gia trực tiếp các công việc khảo nghiệm phân bón tuân thủ theo TCVN 12719:2019 về khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm;  TCVN 12720:2019 về khảo nghiệm phân bón cho cây trồng lâu năm đề ra như: bố trí thí nghiệm, thử nghiệm, báo cáo kết quả khảo nghiệm, theo dõi, lưu trữ hồ sơ trong quá trình thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm…. do mình đảm trách với một công việc tương ứng như nhân viên khảo nghiệm phân bón trực tiếp.

- Trực tiếp tổng hợp báo cáo khảo nghiệm theo đề cương sau khi có báo cáo của những người thực hiện khảo nghiệm trực tiếp

5.2. Người thực hiện khảo nghiệm chính thức:

- Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, sinh học và có Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm phân bón do Cục BVTV cấp (nếu có) hoặc tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT.

- Thực hiện các công việc liên quan theo mục 6 của quy trình này

- Thực hiện khảo nghiệm phân bón tuân thủ theo TCVN 12719:2019 về khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm;  TCVN 12720:2019 về khảo nghiệm phân bón cho cây trồng lâu năm được quyết định bởi người phụ trách khảo nghiệm phân bón

- Tham gia trực tiếp vào việc bố trí thí nghiệm, khảo nghiệm

- Trực tiếp thu thập các mẫu vật, số liệu theo dõi các yếu tố của cây trồng như đề cương đã duyệt và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến khảo nghiệm

- Xử lý số liệu, viết báo cáo kết quả khảo nghiệm do mình trực tiếp phụ trách

5.3. Người tham gia thực hiện khảo nghiệm

- Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, sinh học và có Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm phân bón do Cục BVTV cấp (nếu có).

- Tham gia thực hiện khảo nghiệm phân bón do người thực hiện khảo nghiệm chính thức phân công công việc cụ thể các công việc liên quan

5.4. Thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu Khoa học về kết quả khảo nghiệm:

- Hội đồng thành lập 7 người (do Giám đốc Trung tâm ra Quyết định thành lập): 01 Chủ tịch hội đồng, 06 Thành viên hội đồng (trong đó 01 thành viên là phản biện). Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, sinh học, hóa học và là thành viên không tham gia trong quá trình khảo nghiệm được Trung tâm mời từ đơn vị khác. Hội đồng nghiệm thu cơ sở được thông qua khi có 4/7 thành viên hội đồng có kết quả đạt.

6. Quy định về tiêu chí lựa chọn cá nhân phối hợp khảo nghiệm và cơ chế giám sát cá nhân phối hợp thực hiện khảo nghiệm

6.1. Quy định cá nhân phối hợp thực hiện khảo nghiệm

- Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, sinh học và có Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm phân bón do Cục BVTV cấp (nếu có).

- Có hợp đồng thuê khoán chuyên môn (Theo tình hình thực tế của đề cương) giữa cá nhân phối hợp thực hiện khảo nghiệm với Trung tâm (CTPN/QT.01/BM.04)

6.2. Quy định về cơ chế giám sát cá nhân phối hợp thực hiện khảo nghiệm

- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc theo từng giai đoạn cụ thể

- Cán bộ chuyên môn của Trung tâm có thể kiểm tra công tác khảo nghiệm bất cứ thời điểm nào trong thời gian thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký

- Tối thiểu 02 lần cán bộ của Trung tâm kiểm tra thực tế tại thời điểm triển khai khảo nghiệm (kể cả kiểm tra đột xuất)

7. Quy định về việc thực hiện và tổng hợp kết quả khảo nghiệm phân bón

- Thực hiện và đánh giá kết quả khảo nghiệm phân bón phải tuân thủ theo TCVN 12719:2019 khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm và TCVN 12720:2019 khảo nghiệm phân bón cho cây trồng lâu năm.

8. Quy định về việc lấy mẫu phân bón khảo nghiệm thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng đã đăng ký theo giấy phép khảo nghiệm

- Trước khi giao nhận mẫu phân bón để khảo nghiệm theo kế hoạch số lượng đề cương đã lập và có biên bản kèm theo, và mỗi lần giao mẫu Trung tâm bố trí cán bộ lấy mẫu phân bón đi thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng;

- Cán bộ lấy mẫu là người có Giấy chứng nhận “Người lấy mẫu phân bón” do cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Lấy mẫu phân bón theo các quy định hiện hành: TCVN 9486:2018 về phân bón – Phương pháp lấy mẫu; TCVN 12105:2018 về phân bón vi sinh vật.

- Quy trình lấy mẫu được Trung tâm ban hành theo CTPN/QT.02

9. Quy định đối với việc nhận mẫu, bảo quản phân bón khảo nghiêm.

- Người trực tiếp khảo nghiệm tiến hành nhận mẫu của công ty và bàn giao cho nông hộ (CTPN/QT.02/BM.02)

- Vận chuyển về kho không làm thay đổi thành phần và hàm lượng các chất cần thử nghiệm trong quá trình vận chuyển mẫu.

- Kho bảo quản chống mối xâm nhập, thuận tiện việc kiểm tra, thông gió, khống chế được ánh sáng mặt trời để tránh làm thay đổi về chất lượng mẫu phân bón.

- Mẫu phân bón được sắp xếp trên kệ lót hoặc giá đựng phân bón, phải sắp xếp trật tự ngăn nắp và tận dụng diện tích của kệ lót giá đỡ.

10. Quy định về các tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện phân tích chất lượng sản phẩm cây trồng và phân tích các chỉ tiêu lý hóa trong đất tại các địa điểm khảo nghiệm

10.1. Các đơn vị, tổ chức có chức năng và nhiệm vụ cũng như năng lực về phân tích chất lượng sản phẩm cây trồng và phân tích lý hóa tính của đất là các chỉ tiêu được theo dõi trong quá trình khảo nghiệm khi có yêu cầu, vì vậy Trung tâm không ký hợp đồng nguyên tắc phân tích các chỉ tiêu trên và chỉ gửi mẫu theo quy định.

10.2. Mẫu phân tích chất lượng sản phẩm cây trồng là các chỉ tiêu được theo dõi trong quá trình khảo nghiệm khi có yêu cầu, vì vậy Trung tâm không ký hợp đồng nguyên tắc phân tích các chỉ tiêu trên và chỉ gửi mẫu theo quy định.

10.3. Mẫu phân tích tính chất hóa lý của đất là các chỉ tiêu được theo dõi trong quá trình khảo nghiệm khi có yêu cầu, vì vậy Trung tâm không ký hợp đồng nguyên tắc phân tích các chỉ tiêu trên và chỉ gửi mẫu theo quy định.

10.4. Các yếu tố về chất lượng sản phẩm cây trồng và tính chất hóa lý của đất là các chỉ tiêu được theo dõi trong quá trình khảo nghiệm khi có yêu cầu, vì vậy Trung tâm không ký hợp đồng nguyên tắc phân tích các chỉ tiêu trên và chỉ gửi mẫu theo quy định.

11. Quy định đối với việc xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình khảo nghiệm.

11.1. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng khảo nghiệm thì thực hiện theo các điều khoản hợp đồng đã ký (Điều 5 CTPN/QT.01/BM.03)

11.2. Trường hợp do điều kiện bất khả kháng (lũ lụt, thiên tai…) thì thực hiện theo các điều khoản hợp đồng đã ký (Điều 5 CTPN/QT.01/BM.03)

11.3. Trường hợp đang trong quá trình thực hiện khảo nghiệm phải tạm dừng/ dừng lại khảo nghiệm do các quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì Hai bên khắc phục và tiếp tục thực hiện khảo nghiệm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng khảo nghiệm phân bón.

12. Nội dung

Trách nhiệm

Trình tự công việc thực hiện

Mô tả/biểu mẫu

Thời gian thực hiện

- Bộ phận Khảo nghiệm:

+ Giám đốc Trung tâm khảo nghiệm thẩm định

+ Phó Giám đốc phụ trách khảo nghiệm kiêm nhân viên khảo nghiệm rà soát.

+ Nhân viên của Bộ phận khảo nghiệm.

Dự thảo và ký hợp đồng

Hợp đồng khảo nghiệm phân bón mới

01 ngày làm việc

- Bộ phận Khảo nghiệm:

+ Giám đốc Trung tâm khảo nghiệm thẩm định

+ Phó Giám đốc phụ trách khảo nghiệm kiêm nhân viên khảo nghiệm rà soát.

+ Nhân viên của Bộ phận khảo nghiệm.

- Thống nhất đề cương

- Gửi đề cương đã được thống nhất cho Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Đề cương khảo nghiệm phân bón

 

02 ngày làm việc

 

 

 

- Bộ phận Khảo nghiệm:

+ Phó Giám đốc phụ trách khảo nghiệm kiêm nhân viên khảo nghiệm rà soát, thẩm định

+ Nhân viên của Bộ phận khảo nghiệm.

Bàn giao phân bón khảo nghiệm

 

- Phiếu giao nhận phân bón

- Phiếu kết quả thử nghiệm phân bón (Mẫu thử nghiệm được lấy bởi người có Giấy chứng nhận tập huấn lấy mẫu phân bón. Quy trình giao nhận mẫu thử nghiệm, phân tích mẫu tuân thủ quy trình lấy mẫu theo quy định hiện hành (CTPN/QT.02).

1-3 ngày làm việc

- Bộ phận Khảo nghiệm:

+ Phó Giám đốc phụ trách khảo nghiệm rà soát, thẩm định

+ Nhân viên của Bộ phận khảo nghiệm.

Thực hiện khảo nghiệm

- Nhật ký khảo nghiệm kèm theo bộ số liệu thô theo dõi thí nghiệm khảo nghiệm diện hẹp (CTPN/QT.01/BM.07)

- Kết quả thử nghiệm mẫu đất (nếu có);

- Kết quả phân tích thử nghiệm chất lượng sản phẩm cây trồng (nếu có);

- Hình ảnh thí nghiệm.

 

Theo đề cương khảo nghiệm đã được phê duyệt

- Bộ phận Khảo nghiệm:

+ Phó Giám đốc phụ trách khảo nghiệm rà soát, thẩm định

+ Nhân viên của Bộ phận khảo nghiệm.

- Hội đồng khoa học được thành lập theo Quyết định

Nghiệm thu kết quả khảo nghiệm

- Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón (CTPN/QT.01/BM.08).

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm (CTPN/QT.01/BM.09).

- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm phân bón (CTPN/QT.01/BM.11).

- Các phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên hội đồng (CTPN/QT.01/BM.10).

- Bản sao bản giải trình, chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của hội đồng khoa học

Theo quy định đối với Hội đồng khoa học

- Bộ phận HCTH:

+ Phó giám đốc HCTH  rà soát, thẩm định

+ Nhân viên bộ phận HCTH.

Trả hồ sơ khảo nghiệm cho khách hàng

- Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón (CTPN/QT.01/BM.08): Bản gốc

- Bản gốc quyết định thành lập hội đồng khoa học.

- Bản gốc phiếu nhận xét của từng hội đồng;

- Bản gốc biên bản nghiệm thu kết quả khảo nghiệm của hội đồng khoa học

- Bản gốc bản giải trình, chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của hội đồng khoa học

- Bản gốc phiếu kết quả thử nghiệm

- Phiếu kết quả thử nghiệm đất, chất tăng miễn dịch của cây trồng, chất lượng môi trường (nếu có)

- Nhật ký đồng ruộng, số liệu thô (bản gốc)

- Biên bản bàn giao hồ sơ cho công ty (bản gốc)

- Thông tin, số liệu thời tiết

- Hình ảnh

01 - 03 ngày làm việc

- Bộ phận KN (lưu bộ photo sao y có đóng dấu):

+ Phó Giám đốc phụ trách khảo nghiệm kiêm nhân viên khảo nghiệm rà soát, thẩm định

+ Nhân viên bộ phận khảo nghiệm.

- Bộ phận HCTH (kế toán lưu giữ bản gốc; văn thư lưu trữ bản photo)

- Bộ phận HCTH có trách nhiệm sao y, đóng dấu gửi cho các đơn vị liên quan theo quy định.

Lưu giữ hồ sơ

Bộ hồ sơ đầy đủ:

- Đề cương khảo nghiệm: Bản photo

- Hợp đồng khảo nghiệm (CTPN/QT.01/BM.03): Bản photo

- Hợp đồng thuê khoán chuyên môn đối với Tổ chức/Cá nhân đủ điều kiện khảo nghiệm được Cục BVTV công nhận (CTPN/QT.01/BM.04): (nếu có): Bản photo

- Nhật ký khảo nghiệm kèm theo bộ số liệu thô theo dõi thí nghiệm khảo nghiệm (CTPN/QT.01/BM.07): Bản photo.

- Kết quả thử nghiệm mẫu đất (nếu có);

- Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm cây trồng (nếu có);

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm (CTPN/QT.01/BM.09): Bản photo.

- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm phân bón (CTPN/QT.01/BM.11): Bản photo.

- Các phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên hội đồng (CTPN/QT.01/BM.10): Bản sao.

- Bản sao bản giải trình, chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của hội đồng khoa học

- Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón (CTPN/QT.01/BM.08): Bản photo.

- Biên bản bàn giao hồ sơ cho công ty (bản photo)

5 năm

 

 

13. Hồ sơ

TT

Hồ sơ

Mã số

Nơi lưu

Thời gian lưu

 

1

Hợp đồng kinh tế khảo nghiệm phân bón

CTPN/QT.01/BM.03

HCTH

5 năm sau đó chuyển lưu trữ Trung tâm

 

2

Đề cương khảo nghiệm phân bón được phê duyệt 

CTPN/QT.01/BM.02

HCTH

 

3

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn đối với cá nhân có Giấy tập huấn khảo nghiệm phân bón do Cục BVTV cấp (nếu có)

CTPN/QT.01/BM.04

HCTH

 

4

Biên bản bàn giao phân bón, biên bản lấy mẫu phân bón

CTPN/QT.02/BM.01

HCTH

 

5

Phiếu kết quả thử nghiệm phân bón

 

HCTH

 

6

Kết quả thử nghiệm mẫu đất (nếu có)

 

HCTH

 

7

Kết quả phân tích thử nghiệm chất lượng sản phẩm cây trồng (nếu có);

 

HCTH

 

 

 

8

Công văn gửi công ty thông báo ngưng khảo nghiệm diện rộng (Nếu có)

 

HCTH

 

9

Nhật ký đồng ruộng, số liệu thô

CTPN/QT.01/BM.07

HCTH

 

10

Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón

CTPN/QT.01/BM.08

HCTH

 

 

11

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm

CTPN/QT.01/BM.09

HCTH

 

12

Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm phân bón

CTPN/QT.01/BM.11

HCTH

 

13

Các phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên hội đồng

CTPN/QT.01/BM.10

HCTH

 

14

Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm phân bón

CTPN/QT.01/BM.11

HCTH

 

 

15

Bản sao bản giải trình, chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của hội đồng khoa học (nếu có)

 

HCTH

 

 
 

14. Phụ lục

Bộ phận khảo nghiệm và các bộ phận liên quan sử dụng các biểu mẫu theo biểu đính kèm quy trình này.

TT

Mẫu văn bản

Mã số

1

Thông tin tiếp nhận hồ sơ

CTPN/QT.01/BM.01

2

Đề cương khảo nghiệm

CTPN/QT.01/BM.02

3

Hợp đồng kinh tế khảo nghiệm phân bón

CTPN/QT.01/BM.03

4

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn đối với Tổ chức/cá nhân có năng lực phù hợp (nếu có)

CTPN/QT.01/BM.04

5

Hợp đồng thuê địa điểm khảo nghiệm

CTPN/QT.01/BM.05

6

Kế hoạch khảo nghiệm

CTPN/QT.01/BM.06

7

Nhật ký khảo nghiệm kèm theo bộ số liệu thô theo dõi thí nghiệm khảo nghiệm

CTPN/QT.01/BM.07

8

Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón

CTPN/QT.01/BM.08

9

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm

CTPN/QT.01/BM.09

10

Các phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên hội đồng

CTPN/QT.01/BM.10

11

Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm phân bón

CTPN/QT.01/BM.11

12

Biên bản bàn giao hồ sơ

CTPN/QT.01/BM.12

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang online 3
 • Tháng này 703
 • Tông truy cập 168089