3. Xin quý báo giới thiệu giúp tôi quy trình đánh giá chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng. Nếu doanh nghiệp tôi đạt yêu cầu của bên đánh giá và được chứng nhận thì thời gian hiệu lực của chứng nhận này là bao lâu và khi phải đánh giá, chứng nhận lạ

3. Xin quý báo giới thiệu giúp tôi quy trình đánh giá chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng. Nếu doanh nghiệp tôi đạt yêu cầu của bên đánh ...

3. Xin quý báo giới thiệu giúp tôi quy trình đánh giá chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng. Nếu doanh nghiệp tôi đạt yêu cầu của bên đánh giá và được chứng nhận thì thời gian hiệu lực của chứng nhận này là bao lâu và khi phải đánh giá, chứng nhận lại chúng tôi có được phép lựa chọn tổ chức ...