Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007 /QH 12 được Quốc hội thông - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007 /QH 12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định của Chính phủ số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy đị