Hoạt động chứng nhận VietgaP thuộc chương trình dự án “Tư vấn xây dựng mô hình VietGAP tại một số tỉnh phía nam”